English  


 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα του AGROCERT είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων. Είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, σύμφωνα με τις υποδείξεις επιβλέποντα Γεωπόνου και να τηρεί αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζει,  με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο AGROCERT έχει  εκπονήσει τα πρότυπα  AGRO 2.1 & AGRO 2.2,  που περιγράφουν τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην παραγωγή των προϊόντων της.

AGRO 2-1 Προδιαγραφή
Περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που είναι εφαρμόσιμο σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.

AGRO 2-2 Απαιτήσεις για την εφαρμογή
Περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, εφαρμόζεται είτε σε συλλογική βάση από Ομάδες Παραγωγών, είτε σε ατομική βάση από μεμονωμένους παραγωγούς, με επιστημονική υποστήριξη και παρακολούθηση από επιβλέποντα τεχνικό σύμβουλο.

Μετά την ολοκλήρωση πιλοτικών προγραμμάτων τριετούς διάρκειας που υλοποίησε ο AGROCERT, ειδική επιστημονική ομάδα προέβη στην αναθεώρηση των προτύπων της σειράς AGRO 2, με την ενσωμάτωση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων, προκειμένου να ικανοποιούν πληρέστερα τις ανάγκες των παραγωγών και τις απαιτήσεις των αγορών.

Με την 32η/6η/17.02.2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφασίστηκε η τροποποίηση του σημείου 4.1.θ της ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤOY ΠΡΟΤΥΠOY AGRO 2  (29.07.2009/2η Έκδοση) ως εξής:

«Να διενεργεί ετησίως δειγματοληψίες (λήψη και αποστολή δείγματος) σε κάθε πιστοποιημένη Γεωργική Εκμετάλλευση, σε ποσοστό 20% επί του αριθμού αναλύσεων που υποχρεούται να πραγματοποιεί η γεωργική εκμετάλλευση σύμφωνα με την παρ. 4.7.10 του προτύπου AGRO 2-2. Επιπροσθέτως, ο Φορέας Πιστοποίησης υποχρεούται να πραγματοποιεί δειγματοληψίες για ανάλυση βάση τεκμηριωμένης ανάλυσης επικινδυνότητας, επιπλέον των αναλύσεων που πραγματοποιεί η ίδια η Γεωργική Εκμετάλλευση και το κόστος των εν΄λόγω αναλύσεων επωμίζεται ο Φορέας Πιστοποίησης.».

Πρόσφατα ειδική επιστημονική ομάδα προέβη στην εκπόνηση των παρακάτω εξειδικευμένων πρωτοκόλλων ανά καλλιέργεια, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 08/160η/29.07.2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΠΕ.ΓΕ.Π.
 
 
AGRO 2-2/1
Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια ροδακινιάς
 
AGRO 2-2/2
Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια βάμβακος
 
AGRO 2-2/3
Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια ελιάς

Ο Ο.Π.ΕΓΕ.Π. - AGROCERT από 29.12.2009 δεν ασκεί πλέον την αρμοδιότητα της πιστοποίησης στο συγκεκριμένο πεδίο.


ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2) ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 05.05.2015)

ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24.11.2015)

 Με την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνεται:

  • Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων παραγωγών.
  • Η μείωση του κόστους παραγωγής με την ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών κ.λ.π. 
  • Η προστασία της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος. 
  • Η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγορών.

Η εφαρμογή του Συστήματος  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) χρηματοδοτείται μέσω διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι ενισχύσεις αφορούν δαπάνες ανάπτυξης του Συστήματος, εκπαίδευσης του προσωπικού και πρώτης πιστοποίησης.

Για την αναγνώριση του συστήματος πιστοποίησης χρησιμοποιείται το παρακάτω εθνικό σήμα ποιότητας.

Περισσότερα για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στις Συχνές Ερωτήσεις... 

 

>Επιστροφή    


       Photo Gallery

 
αρχική σελίδα
εκτύπωση


AGROCERT © 2007 All Rights Reserved.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΑΝΔΡΟΥ 1, 11257 ΑΘΗΝΑ // Τηλ: 210 8231277 - Fax: 210 8231438
Designed and developed
by
red com.ants